Slideshow Maker
ไม่ต้องจอดรถ ไม่ต้องค้ำประกัน ขอได้ทุกอาชีพ สะดวกรวดเร็ว
 
อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมและระยะเวลาการผ่อนชำระของทางบริษัท
- วงเงินสินเชื่อสูงสุด 25,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ใดๆ เมื่อรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
- ชำระค่างวดสบายๆ ขั้นต่ำเพียง 3 % ของเงินต้นคงค้าง หรือไม่ต่ำกว่า 200 บาท
- ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 18 เดือน
- ชำระเงินทุกวันที่ 1 - 5 ของเดือนหรือตามที่ตกลงกันไว้ หากมีการชำระเงินล่าช้าจะมีค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 200 บาท/งวด
- วงเงินสินเชื่อ 20,000 บาท ผ่อนชำระ 2,370 * 12 งวด ชำระตรงวันลด งวดละ 100 บาท
 
จำนำเล่มรถจักรยานยนต์
คำชมเชยจากลูกค้า
 
โอเคพลัส เล่าเรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลูกค้าที่มาใช้บริการ